Redosled povezivanja hibridnog solarnog sistema

Redosled povezivanja hibridnog solarnog sistema

 

  1. Prvo povezati invertor sa baterijama. Koristiti odgovarajući DC osigurač na + polu prema odgovarajućoj šemi. Invertor treba da bude isključen (prekidač na slici označen brojem „6“). Obratiti pažnju da ne dođe do zamene polova prilikom povezivanja što može da ošteti invertor. Kontakti moraju da budu dobro stegnuti. Kablovi za povezivanje invertora i baterija treba da budu odgovarajućeg preseka i što kraći. Maksimalna dužina kabla po svakom polu ne sme biti veća od 2m. U slučaju veće dužine kabla, koristiti veći presek istog. Korišćenjem kablova manjeg preseka od propisanog dolazi do grejanja kablova što značajno smanjuje efikasnost sistema, a može da dovede i do oštećenja opreme.
  2. Povezati solarne panele na invertor koristeći zaštitnu opremu prema šemi za odgovarajući sistem (mesto priključenja solarnih panela na slici označeno brojem „9“). Obratiti pažnju da ne dođe do zamene polova prilikom povezivanja što može da ošteti invertor. Kablovi za povezivanje solarnih panela i invertora moraju biti UV otporni. Koristiti odgovarajući presek kablova.
  3. Povezati potrošače na AC output koristeći odgovarajući AC osigurač (mesto priključenja potrošača na AC output na slici označeno  brojem „8“) . Potrošači koji su povezani na AC output moraju fizički da budu odvojeni od ostalih potrošača i to nula i faza. Ne sme se koristiti zajednička nula. Korišćenjem zajedničke nule možete oštetiti invertor. Ukupna snaga potrošača ne sme da bude veća od nominalne snage invertora. Korišćenjem većih potrošača od nominalne snage invertora, možete oštetiti invertor.
  4. Povezati dolaz distributivne mreže ili agregat na AC input koristeći odgovarajući osigurač (mesto priključenja mreže ili agregata na AC input na slici označeno  brojem „7“). Napon i frekvencija od strane agregata mora da bude u okviru propisanih vrednosti. Ukoliko napon i frekvencija od strane agregata nisu u okviru propisanih vrednosti, invertor neće puniti baterije. Preporučuje se korišćenje kvalitetnijih „invertorskih“ agregata.
  5. Nakon povezivanja sistema uverite se da su svi osigurači isključeni (od strane solarnih panela, od strane mreže ili agregata, prema potrošačima). Invertor treba da bude spojen samo na baterije. Uključite prekidač na invertoru (na slici označen „6“). Na displeju treba da se pojavi sledeća slika:

solarni paneli

Displej prikazuje da se potrošači napajaju samo sa baterija.

 

  1. Uključite osigurače od strane solarnih panela. Pod uslovom da postoji sunčevo zračenje, na displeju se pojavljuje sledeća slika:

solarni paneli

 

  1. Uključite mrežu ili agregat. U zavisnosti od podešavanja parametara na invertoru, pojavljuje se sledeća slika:

solarni paneli

 

Krug sa simbolom talasa pokazuje prisustvo napona od strane mreže, odnosno agregata. Mala strelica u desno od kruga pokazuje da mreža, odnosno agregat, puni baterije. Velika strelica,u desno od kruga „bypass“ pokazuje da je invertor preusmerio napajanje potrošača direktno sa mreže, odnosno agregata, prema potrošačima. Ukoliko se krug često uključuje i isključuje, postoji problem sa kvalitetom napona ili frekvencije od strane agregata. U tom slučaju isključite agregat, rešite problem sa agregatom, pa ponovo priključite. U određenim slučajevima postoji mogućnost da invertor ne uključi punjenje baterija od strane mreže ili agregata, a u zavisnosti od podešenih parametara rada. Ovo se može desiti npr. u slučaju da su baterije napunjene na viši nivo od programiranog početka punjenja sa mreže, odnosno agregata.