January 2021

Načini povezivanja baterija u paralelu

povezivanja baterija

Prilikom povezivanja baterija posebno treba obratiti pažnju na presek provodnika i dužinu kablova. Struja će uvek odabrati smer toka sa najmanjom otpornošću. Ispravan način paralelnog povezivanja je da se obezbedi da ukupan put struje od pojedinih baterija bude isti ili približno isti. Postoje četiri načina povezivanja baterija  i to: Baterije se povezuju dijagonalno Vezati kontakte […]

Načini povezivanja baterija u paralelu Read More »

Održavanje solarnog sistema

solarni paneli

Neophodno je održavanje solarnog sistema, pre svega baterija. Neophodno je održavati napunjenost baterija u cilju smanjenja uticaja sulfatizacije na životni vek baterija. Rolls baterije su baterije s održavanjem. Neophodno je redovno dolivanje isključivo destilovane vode. Kontrolisati nivo tečnosti u baterijama minimum 3 puta godišnje i to u svim ćelijama. Ćelije MORAJU biti prekrivene tečnošću! U

Održavanje solarnog sistema Read More »

Saveti za dug životni vek solarnog sistema

solarni sistem

  Šta sve mogu da priključim na solarni sistem? Na solarni sistem mogu da se povežu potrošači gde ukupna potrošnja ne prelazi nominalnu snagu invertora. Pri tome treba voditi računa da proizvodnja električne energije mora da bude veća ili jednaka potrošnji. Povećana potrošnja, odnosno nedovoljno punjenje baterija, dovodi do pojave sulfatizacije na baterijama, što izaziva

Saveti za dug životni vek solarnog sistema Read More »

Redosled povezivanja hibridnog solarnog sistema

solarni paneli

  Prvo povezati invertor sa baterijama. Koristiti odgovarajući DC osigurač na + polu prema odgovarajućoj šemi. Invertor treba da bude isključen (prekidač na slici označen brojem „6“). Obratiti pažnju da ne dođe do zamene polova prilikom povezivanja što može da ošteti invertor. Kontakti moraju da budu dobro stegnuti. Kablovi za povezivanje invertora i baterija treba

Redosled povezivanja hibridnog solarnog sistema Read More »